ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACYVERKLARING AVG MEI 2018

 

 

Kikken Klantenwerving, gevestigd aan Beatrixstraat 9 6191 XL Beek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.kikken-klantenwerving.nl

info@kikken-klantenwerving.nl 

Beatrixstraat 9 6191 XL Beek

T 0683378690

Kikken Klantenwerving verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik je persoonsgegevens

Kikken Klantenwerving verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van je betaling

- Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten

- Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kikken Klantenwerving maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen, noch van cookies of vergelijkbare technieken.  

Bewaartermijn gegevens

Kikken Klantenwerving hanteert dezelfde bewaartermijn zoals deze voor de Belastingwet verplicht is: zeven jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kikken Klantenwerving verstrekt geen gegevens aan derden.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Kikken Klantenwerving en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@kikken-klantenwerving.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Kikken Klantenwerving wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Kikken Klantenwerving neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kikken-klantenwerving.nl.

DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die Kikken Klantenwerving aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Kikken Klantenwerving geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud ervan, en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

 

Auteursrechten

Alle rechten op (bedrijfs)namen, beelden en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Kikken Klantenwerving. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag, mits met bronvermelding.

 

Persoonlijke informatie

Je kunt deze website bezoeken zonder dat je meedeelt wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat ik voor specifieke doeleinden informatie van je nodig heb, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Kikken Klantenwerving hecht aan uw privacy en gebruikt alleen persoonsgegevens die door jou zijn ingevuld en slechts voor het bijbehorende doel. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

 

Links naar andere sites

Kikken Klantenwerving is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, of voor de privacybescherming op die websites, die via deze site worden gelinkt.


Foto: Rob Oostwegel